Classtime як інструмент взаємодії викладача та студентів

Платформу Classtime використовують не лише в середній школі, але й для онлайн-тестування в університетах і коледжах. Натомість досвід такої роботи може бути корисним і для адаптації в школах та інших навчальних закладах. У цій статті ділимося досвідом пані Юлії Тихолаз – викладача Вінницького медичного коледжу імені академіка Д.К. Заболотного, Амбасадора Classtime.

Сучасність диктує свої правила та розставляє пріоритети у роботі викладача. Становлення і розвиток суспільства породжують гостру необхідність у викладачах, що володіють високою професійною компетентністю та вмінням зацікавити студентів у вивченні власного предмета. Сьогоднішні студенти – це вже не ті люди, для яких було розроблено нашу систему освіти. Аналізуючи свій досвід, я дедалі більше відчуваю розрив між традиційним стилем викладання та сподіваннями моїх студентів. На мою думку, причиною даної проблеми є відмінність у мисленні студентів, які виросли на комп’ютерних іграх і від народження оточені цифровими технологіями, і мисленні викладачів. Отже, освіта має змінитися, щоб бути на рівні із сучасною молоддю.

Для того, щоб розуміти потреби сучасного студента, варто пам’ятати, чим вони живуть сьогодні. Не існує, мабуть, студента, який не користувався б ґаджетами. Студент може забути взяти на заняття будь-що: підручник, зошит, ручку, – але НЕ мобільний телефон! Не варто сперечатись із потребами часу та боротись із явищем повселюдної мобільності, необхідно використати ґаджетозалежність студентів та потенціал сучасних пристроїв на користь у навчанні. 

У цій статті я хочу висвітлити досвід поєднання традиційних методик викладання, орієнтованих на формування репродуктивних навичок (наприклад, запам’ятовування та відтворення), та хмарного онлайн-ресурсу Classtime. Він слугує для онлайн-тестування в університетах і коледжах, спонукає студентів до активного навчання. Також Classtime дозволяє розвивати уміння співставлення, синтезу, аналізу, оцінювання виявлених зв’язків, планування та групової взаємодії.

Я викладаю студентам цікаві базові дисципліни – анатомію людини, патоморфологію та патофізіологію, без засвоєння яких неможливе становлення студента-медика. Без знань про будову людського тіла неможливе вивчення жодної клінічної дисципліни. Але при цьому морфологічні дисципліни є одними з найскладніших. Специфічність і складність викладання морфологічних дисциплін обумовлена значним об’ємом матеріалу, що вивчається, великою кількістю латинських термінів, складністю просторового уявлення про окремі анатомічні утворення, а також необхідністю знань про індивідуальні і вікові особливості будови організму, варіанти мінливості окремих органів і вади їх розвитку. Саме тому якісне викладання зазначених дисциплін є вкрай важливим для формування фахівців із високими професійними якостями. 

В умовах реформування медичної галузі та галузі освіти впроваджується кредитно-модульна система, однією з умов якої є скорочення аудиторного навантаження. Зменшення кількості аудиторних годин звичайно призводить до збільшення обсягу теоретичного матеріалу, який студент повинен зрозуміти та засвоїти під час лекційного заняття. В даних умовах на допомогу і викладачу, і студенту приходять сучасні інноваційні технології та методики викладання, спрямовані на управління навчально-пізнавальною діяльністю студента.

Чільне місце посідає управління зі зворотним зв’язком. Виправданим є застосування методів онлайн-тестування, які не передбачають значних витрат навчального часу на виконання завдань студентами та часу викладача на їх перевірку. Вони забезпечують можливість одночасного оцінювання великої кількості студентів в університетах, можливість контролю широкого діапазону навчального матеріалу, дозволяють об’єктивніше оцінити набуті знання, в короткі терміни інформувати студентів про результати.

Для того, щоб реалізувати все вище зазначене, на своїх лекційних заняттях я почала впроваджувати освітній тренд microlearning – навчання невеликими порціями з обов’яковим тестуванням після.

Тести та регулярна перевірка знань здатні зробити навчання значно ефективнішим. Однак мова йдеться не про тестування заради оцінювання, а про тестування, яке заохочує навчатися. Це означає, що перевірочні завдання повинні сприяти кращому засвоєнню матеріалу й мінімально впливати на оцінку. Спонукати студентів до активного навчання мені допомагає онлайн-платформа Classtime.

Чому саме Classtime? Тому що це україномовний онлайн–сервіс для миттєвих тестів, які можна проводити під час заняття, простий і зручний у користуванні. Для успішного використання у навчальній аудиторії, потрібний Інтернет, комп’ютер/ноутбук/планшет/смартфон у викладача та планшет/смартфон у студентів і найголовніше – ваше бажання!

онлайн-тестування в університеті

Впроваджуючи основний принцип microlearning – малими кроками до великих результатів, після викладення певного розділу теоретичного матеріалу, я пропоную студентам зайти на Classtime і опрацювати коротку сесію, що включає 5-10 запитань відповідно до поданого матеріалу. Вченими Генрі Л. Родігером, дослідником психології в сфері людського навчання й пам’яті в Університеті Вашингтону в Сент-Луїсі, та Джеффрі Д. Карпіке, професором психологічних наук Університету Пердью, доведено, що тестування одразу після опрацювання матеріалу гальмує процес забування в довгостроковій перспективі.

онлайн-тестування в університетіЗавдяки онлайн-ресурсу Classtime мені вдається оптимізувати своє викладання за лічені секунди. Студенти приєднуються до сесії без реєстрації, вводячи своє ім’я у відповідному полі, або з власним Google/Microsoft акаунтом. Такий спосіб дозволяє задіяти всіх, а не лише тих, хто хоче працювати добровільно. Обов’язковою умовою у таких сесіях є демонстрація правильних відповідей після кожного запитання.

Завдяки можливостям платформи по завершенню тестування відбувається автоматичний кількісний аналіз результатів, який подається у відсотках, що відображаються на екранах смартфонів моїх студентів. Кожен студент проінформований щодо відповідності відсотків балам оцінювання, а отже одразу знає свій результат, що дає миттєве розуміння продуктивності і викладачу, і студентам. Я помітила, що студенти, які проходять тестування одразу після опрацювання матеріалу, оцінюють свої знання більш реалістично, вони стали уважнішими під час лекційних занять, знаючи, що на них чекає підсумкова сесія.

Я також використовую Classtime на практичних заняттях, як правило, для визначення початкового рівня знань. Це зазвичай стандартна сесія, що складається з 20-25 запитань. Можливості платформи дозволяють включати у такі сесії завдання із різними форматами відповідей (із вибором однієї правильної відповіді, із вибором кількох (усіх можливих) правильних відповідей, із вибором відповіді «істинне твердження» або «хибне твердження», завдання на встановлення відповідності або ж на встановлення правильної послідовності, відкриті короткі або розгорнуті текстові відповіді).

По мірі проходження студентами сесії, всі відповіді автоматично у реальному часі відображаються на екрані мого планшету. Це дозволяє мені миттєво оцінювати рівень розуміння та прогресу кожного студента зокрема та усієї групи в цілому. Аналіз відповідей по кожному завданню дозволяє зрозуміти, які запитання студенти засвоїли краще, які гірше. Плюс зосередити увагу на прогалинах в знаннях, зробити відповідні акценти під час традиційного розбору теоретичного матеріалу. Отже, поєднання миттєвих тестів для визначеня початкового рівня знань та традиційного розбору теоретичного матеріалу забезпечує постійний зворотній зв’язок «викладач – студент», «студент – група».

онлайн-тестування в університеті

Окрім коротких сесій, метою яких є швидка перевірка знань, я створюю досить об’ємні сесії, що включають 40-50 запитань з кожної теми. Я називаю їх тренувальними. Більшість запитань у таких сесіях супроводжується малюнками або відеороликами, що дозволяє студентам чітко візуалізувати, а отже краще сприймати, розуміти і засвоювати теоретичний матеріал. Завдання таких тренувальних сесій завжди активовані, вірні відповіді відкриті.

Хочу підкреслити, що можливості платформи дозволяють подавати запитання з різною послідовністю варіантів відповідей. Це змушує студента думати і під час опрацювання ним бази запитань у рамках підготовки до практичного або до модульного заняття, він запам’ятовує вірну відповідь, а не її порядковий номер. Студенти, мотивовані до навчання, можуть опрацьовувати будь-яку сесію необмежену кількість разів, спостерігаючи за своїм прогресом. І що важливо, працювати подібним чином вони можуть будь-де, де є мережа Інтернет. На мою думку, це простий спосіб реалізації такої актуальної складової сучасної освіти, як дистанційне навчання.

онлайн-тестування в університеті

Classtime став моїм помічником і на модульних заняттях. Його перевага полягає у тому, що студенти отримують однаковий набір завдань, які за бажанням викладача можуть бути рандомізовані. Це дозволяє уникати списування. Автоматична перевірка відповідей дозволяє уникати проявів суб’єктивізму. Такий підхід забезпечує рівні умови навчання.

Сервіс онлайн-тестування Classtime – це потужний інструмент не лише для оцінювання, але й для навчання, що має переваги як для студентів, так і для викладачів в університетах. Однак він буде дійсно ефективним лише тоді, коли студенти сприйматимуть його не як покарання, а як корисну навчальну вправу.

Ю.В. Тихолаз

м. Вінниця

Вінницький медичний коледж імені академіка Д.К. Заболотного

Зареєструйтесь на Classtime зараз

Література:

  1. https://www.emergingedtech.com/2018/09/classtime-immediate-assessment-feedback-on-students-understanding/
  2. https://bold.expert/technology-enhances-collaborative-learning/

.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*